ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនគឺជាការលើកទឹកចិត្តរបស់យើង

ម៉ាស៊ីនផ្លាស្ទិកឡុងគូហាយយានបាននាំចេញម៉ាស៊ីនទៅប្រទេសរុស្ស៊ីហើយអតិថិជនពេញចិត្តនឹងម៉ាស៊ីនដែលមានគុណភាពល្អរបស់យើង។
tp1


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ វិច្ឆិកា -២០១៩